98.80111, 25.303057: 16 Treatments

[ link ]

Argyresthia (Argyresthia) surrecta   sp. nov.  Liu, Tengteng, Wang, Shuxia & Li, Houhun, 2017, Review of the genus Argyresthia Hübner, [1825] (Lepidoptera: Yponomeutoidea: Argyresthiidae) from China, with descriptions of forty-three new species, Zootaxa 4292 (1), pp. 1-135 : 62-64 62-64
Cubachipteria clavata   sp. nov.  Ren, Guoru, Yang, Maofa, Liang, Wenqin & Zheng, Qianfen, 2019, Two new species of Achipteriidae (Acari, Oribatida) from China, Zootaxa 4647 (1), pp. 336-347 : 343-347 343-347
Leucophenga formosa     Huang, Jia, Su, Yirui & Chen, Hongwei, 2017, The genus Leucophenga (Diptera, Drosophilidae), part VII: the subpollinosa species group from China, with morphological and molecular evidence, Zootaxa 4247 (3), pp. 201-245 : 220-221 220-221
Scaphidium formosanum     Li, Xiao-Yan, Chen, Hai-Feng & Lü, Liang, 2020, Two new species of the genus Scaphidium Olivier (Coleoptera: Staphylinidae Scaphidiinae) from Southwest China, Zootaxa 4868 (3), pp. 435-440 : 438-439 438-439
Ecpyrrhorrhoe rosisquama   sp. nov.  Xiang, Lanbin, Chen, Kai, Chen, Xiaohua, Duan, Yongjiang & Zhang, Dandan, 2022, A revision of the genus Ecpyrrhorrhoe Huebner, 1825 from China based on morphology and molecular data, with descriptions of five new species (Lepidoptera, Crambidae, Pyraustinae), ZooKeys 1090, pp. 1-44 : 1 1
Meta tangi   sp. nov.  Wang, Luyu, Zhou, Guchun, Irfan, Muhammad, Yang, Sufang & Peng, Xianjin, 2020, Five new species of Meta Koch, 1836 (Araneae: Tetragnathidae) from Gaoligong Mountains, China, European Journal of Taxonomy 624, pp. 1-25 : 10-14 10-14
Ripeacma fusoidea   sp. nov.  Li, Suran & Wang, Shuxia, 2017, Description of six new species of the genus Ripeacma (Lepidoptera: Oecophoridae) from China, with a checklist of the world species, Zootaxa 4268 (2), pp. 270-284 : 276 276
Polypedilum (Cerobregma) heberti   sp. n.  Lin, Xiao-Long, Yu, Hai-Jun, Zhang, Rui-Lei & Wang, Xin-Hua, 2019, Polypedilum (Cerobregma) heberti sp. n. (Diptera: Chironomidae) from Gaoligong Mountains, Yunnan, China, Zootaxa 4571 (2), pp. 255-262 : 256-258 256-258
Palumbina magnisigna   sp. nov.  Ga-Eun Lee 1, Houhun Li, Taeman Han & Haechul Park, 2018, A taxonomic review of the genus Palumbina Rondani, 1876 (Lepidoptera, Gelechiidae, Thiotrichinae) from China, with descriptions of twelve new species, Zootaxa 4414 (1), pp. 1-73 : 13-14 13-14
Longiaedeagus flavofasciatus   sp. nov.  Wang, Xian-Yi, Wang, Jia-Jia & Dai, Ren-Huai, 2021, A new genus and new species of the leafhopper tribe Idiocerini (Hemiptera Cicadellidae: Eurymelinae), Zootaxa 4942 (1), pp. 146-150 : 147-149 147-149
Crassignatha ertou   sp. n.  Miller, Jeremy, Griswold, Charles & Yin, Chang, 2009, The symphytognathoid spiders of the Gaoligongshan, Yunnan, China (Araneae: Araneoidea): Systematics and diversity of micro-orbweavers, ZooKeys 11 (11), pp. 9-195 : 74-75 74-75
Crassignatha gudu   sp. n.  Miller, Jeremy, Griswold, Charles & Yin, Chang, 2009, The symphytognathoid spiders of the Gaoligongshan, Yunnan, China (Araneae: Araneoidea): Systematics and diversity of micro-orbweavers, ZooKeys 11 (11), pp. 9-195 : 75-76 75-76
Idiocerus serratastylus   sp. nov.  Wang, Xian-Yi, Wang, Jia-Jia, Zhou, Xiao-Ling & Dai, Ren-Huai, 2021, Description of three new species of the leafhopper genus Idioscopus Baker (Hemiptera: Cicadellidae: Eurymelinae) from Yunnan, China, Zootaxa 4995 (2), pp. 375-381 : 378 378
Simaoa kavanaugh   sp. n.  Miller, Jeremy, Griswold, Charles & Yin, Chang, 2009, The symphytognathoid spiders of the Gaoligongshan, Yunnan, China (Araneae: Araneoidea): Systematics and diversity of micro-orbweavers, ZooKeys 11 (11), pp. 9-195 : 44-46 44-46
Coddingtonia   gen. n.  Miller, Jeremy, Griswold, Charles & Yin, Chang, 2009, The symphytognathoid spiders of the Gaoligongshan, Yunnan, China (Araneae: Araneoidea): Systematics and diversity of micro-orbweavers, ZooKeys 11 (11), pp. 9-195 : 30-32 30-32
Coddingtonia euryopoides   sp. n.  Miller, Jeremy, Griswold, Charles & Yin, Chang, 2009, The symphytognathoid spiders of the Gaoligongshan, Yunnan, China (Araneae: Araneoidea): Systematics and diversity of micro-orbweavers, ZooKeys 11 (11), pp. 9-195 : 30 30