Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist

Faulwetter, Sarah, Simboura, Nomiki, Katsiaras, Nikolaos, Chatzigeorgiou, Giorgos & Arvanitidis, Christos, 2017, Polychaetes of Greece: an updated and annotated checklist, Biodiversity Data Journal 5, pp. 20997-20997

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/BDJ.5.e20997

document provided by

Biodiversity Data Journal by Pensoft

Aphrodita     20997
Pseudofabriciola     20997
Aricidea     20997
Prionospio     20997
Uschakovius     20997
Prionospio     20997
Aricidea     20997
Travisiopsis     20997
Pseudonereis     20997
Chaetozone     20997
Streblospio     20997
Drilonereis     20997
Polydora     20997
Parasabella     20997
Proceraea     20997
Syllis     20997
Magelona     20997
Parapionosyllis     20997
Syllis     20997
Hyalopomatus     20997
Protoaricia     20997
Gyptis     20997
Trichobranchus     20997
Streblosoma     20997
Ancistrosyllis     20997
Syllis     20997
Paraonis     20997
Nicomache     20997
Amphicorina     20997
Prosphaerosyllis     20997
Euchone     20997
Nicolea     20997
Subadyte     20997
Microphthalmus     20997
Dialychone     20997
Hydroides     20997
Myrianida     20997
Ophelia     20997
Levinsenia     20997
Epigamia     20997
Siboglinum     20997
Nephtys     20997
Prionospio     20997
Claparedepelogenia     20997
Filogranula     20997
Malmgrenia     20997
Melinna     20997
Lopadorrhynchus     20997
Alitta     20997
Johnstonia     20997
Nudisyllis     20997
Amage     20997
Pelogenia     20997
Malmgrenia     20997
Micronereis     20997
Paleanotus     20997
P arexogone     20997
Pseudomystides     20997
Perinereis     20997
Thelepus     20997
Heteroclymene     20997
Pseudocapitella     20997
Pseudopolydora     20997
Dispio     20997
Strelzovia     20997
Oxydromus     20997
Panthalis     20997
Notomastus     20997
Orbinia     20997
Hypsicomus     20997
Sphaerosyllis     20997
Odontosyllis     20997
Nicomache     20997
Lumbrinerides     20997
Paranaitis     20997
Diopatra     20997
Ficopomatus     20997
Pelagobia     20997
Poecilochaetus     20997
Sigambra     20997
Spirobranchus     20997
Bathyvermilia     20997
Syllis     20997
Arenicola     20997
Spiophanes     20997
Notomastus     20997
Acmira     20997
Phyllodoce     20997
Therochaeta     20997
Sthenelais     20997
Leodice     20997
Eunice     20997
Asclerocheilus     20997
Sphaerosyllis     20997
Semivermilia     20997
Nereis     20997
Pista     20997
Eunice     20997
Axionice     20997
Mysta     20997
Notomastus     20997
Palola     20997
Nephtys     20997
Microphthalmus     20997
Amblyosyllis     20997
Spirorbis     20997
Syllis     20997
Chrysopetalum     20997
Sabella     20997
Sphaerosyllis     20997
Sigalion     20997
Pseudopolydora     20997
Placostegus     20997
Nereis     20997
Amphitritides     20997
Lysidice     20997
Pseudosyllis     20997
Microphthalmus     20997
Decamastus     20997
Euclymene     20997
Galathowenia     20997
Inermonephtys     20997
Syllides     20997
Harmothoe     20997
Salvatoria     20997
Syllides     20997
Leocrates     20997
Axiothella     20997
Nicomache     20997
Aglaophamus     20997
Filogranula     20997
Synmerosyllis     20997
Myrianida     20997
Nephtys     20997
Harmothoe     20997
Nereiphylla     20997
Sphaerosyllis     20997
Thelepus     20997
Pseudopotamilla     20997
Prionospio     20997
Semivermilia     20997
Acmira     20997
Strelzovia     20997
Aphelochaeta     20997
Eusyllis     20997
Eupolymnia     20997
Mystides     20997
Polynoe     20997
Virchowia     20997
Dasybranchus     20997
Eupanthalis     20997
Proclea     20997
Polycirrus     20997
Potamilla     20997
Paradoneis     20997
Syllis     20997
Chloeia     20997
Marphysa     20997
Terebella     20997
Composetia     20997
Marphysa     20997
Dipolydora     20997
Petaloproctus     20997
Spiraserpula     20997
Spirorbis     20997
Sphaerosyllis     20997
Axiothella     20997
Scoloplos     20997
Scolelepis     20997
Aglaophamus     20997
Hydroides     20997
Pseudofabricia     20997
Chaetozone     20997
Amphitrite     20997
Grubeulepis     20997
Aphelochaeta     20997
Neoleanira     20997
Myrianida     20997
Syllis     20997
Gallardoneris     20997
Dorvillea     20997
Praxillella     20997
Auchenoplax     20997
Abarenicola     20997
Serpula     20997
Chone     20997
Onuphis     20997
Malacoceros     20997
Prionospio     20997
Clymenella     20997
Neodexiospira     20997
Vanadis     20997
Arabella     20997
Exogone     20997
Micromaldane     20997
Ninoe     20997
Terebellides     20997
Bathyfauvelia     20997
Phyllodoce     20997
Syllis     20997
Macrochaeta     20997
Spiophanes     20997
Chaetozone     20997
Amphitrite     20997
Euthalenessa     20997
Harmothoe     20997
Serpula     20997
Amblyosyllis     20997
Lysidice     20997
Hydroides     20997
Vermiliopsis     20997
Scoletoma     20997
Syllis     20997
Microphthalmus     20997
Spiochaetopterus     20997
Lumbrinerides     20997
Spiochaetopterus     20997
Linopherus     20997
Vanadis     20997
Eumida     20997
Scoloplos     20997
Aglaophamus     20997
Euclymene     20997
Acmira     20997
Nephtys     20997
Thelepus     20997
Bradabyssa     20997
Hydroides     20997
Syllis     20997
Syllis     20997
Neopetitia     20997
Boccardiella     20997
Branchiomma     20997
Lindrilus     20997
Mediomastus     20997
Hesionides     20997
Lumbrineris     20997
Salvatoria     20997
Polycirrus     20997
Spio     20997
Scalibregma     20997
Neanthes     20997
Eunereis     20997
Syllis     20997
Leitoscoloplos     20997
Cirrophorus     20997
Kirkegaardia     20997
Ophryotrocha     20997
Sabella     20997
Polydora     20997
Parexogone     20997
Fimbriosthenelais     20997
Lagis     20997
Composetia     20997
Malacoceros     20997
Syllis     20997
Dipolydora     20997
Amphictene     20997
B ranchiosyllis exilis     20997
Strelzovia     20997
Torrea     20997
Pseudopolydora     20997
Heteromastus     20997
Glycera     20997
Notophyllum     20997
Protocirrineris     20997
Perkinsyllis     20997
Goniada     20997
Myrianida     20997
Bispira     20997
Scolelepis     20997
Protodorvillea     20997
Sphaerosyllis     20997
Branchiomma     20997
Sphaerosyllis     20997
Asclerocheilus     20997
Brania     20997
Dialychone     20997
Syllis     20997
Goniada     20997
Apomatus     20997
Tharyx     20997
Laetmonice     20997
Phyllodoce     20997
Pholoe     20997
Malmgrenia     20997
Scoletoma     20997
Serpula     20997
Nicolea     20997
Magelona     20997
Metavermilia     20997
Maupasia     20997
Cirriformia     20997
Syllis     20997
Heteropelogenia     20997
Aphelochaeta     20997
Malmgrenia     20997
Syllis     20997
Chaetozone     20997
Mediomastus     20997
Neopseudocapitella     20997
Odontosyllis     20997
Odontosyllis     20997
Glycinde     20997
Sigambra     20997
Prionospio     20997
Caulleriella     20997
Neanthes     20997
Prosphaerosyllis     20997
Vinearia     20997
Streptosyllis     20997
Saccocirrus     20997
Filogranula     20997
Prionospio     20997
Eunice     20997
Sphaerosyllis     20997
Exogone     20997
Scoletoma     20997
Dialychone     20997
Prosphaerosyllis     20997
Syllis     20997
Spirobranchus     20997
Magelona     20997
Eulalia     20997
Laonice     20997
Exogone     20997
Brevicirrosyllis     20997
Paralacydonia     20997
Eunice     20997
Autolytus     20997
Vinearia     20997
Glycera     20997
Euratella     20997
Syllis     20997
Parexogone     20997
Levinsenia     20997
Hermodice     20997
Ancistrosyllis     20997
Rhodine     20997
Prosphaerosyllis     20997
Perinereis     20997
Acromegalomma     20997
Aphrodita     20997
Fabricia     20997
Phylo     20997
Scoletoma     20997
Harmothoe     20997
Aponuphis     20997
Xenosyllis     20997
Paradyte     20997
Odontosyllis     20997
Paradoneis     20997
Mystides     20997
Naineris     20997
Scolelepis     20997
Hyboscolex     20997
Orbinia     20997
Cirrophorus     20997
Amphitritides     20997
Myrianida     20997
Parapionosyllis     20997
Lysippe     20997
Aricidea bansei     20997
Salvatoria     20997
Lumbricalus     20997
Caulleriella     20997
Prionospio     20997
Goniadella     20997
Magelona     20997
Pholoe     20997
Lacydonia     20997
Capitellethus     20997
Harmothoe     20997
Paraprionospio     20997
Podarkeopsis     20997
Hesionides     20997
Scoloplos     20997
Ninoe     20997
Sabella     20997
Hesionura     20997
Chloenopsis     20997
Tachytrypane     20997
Euclymene     20997
Capitella     20997
Maldane     20997
Schistomeringos     20997
Lumbrinerides     20997
Dialychone     20997
Serpula     20997
Prionospio     20997
Aricidea (Strelzovia)     20997
Syllides     20997
Syllis     20997
Exogone     20997
Sphaerodoridium     20997
Eurythoe     20997
Pontogenia     20997
Glycera     20997
Streptosyllis     20997
Myriochele     20997
Pectinaria     20997
Sigalion     20997
Axionice     20997
Parapionosyllis     20997
Lopadorrhynchus     20997
Goniadella     20997
Parathelepus     20997
Lamellibrachia     20997
Rhamphobrachium     20997
Semivermilia     20997
Novafabricia     20997
Chloeia     20997
Myxicola     20997
Antinoe     20997
Jugaria     20997
Micronephthys     20997
Harmothoe     20997
Glycera     20997
Parapionosyllis     20997
Bispira     20997
Sphaerodorum     20997
Spinther     20997
Heterospio     20997
Hesiospina     20997
Lopadorrhynchus     20997
Sphaerosyllis     20997
Ophelina     20997
Goniada     20997
Notomastus     20997
Phyllodoce     20997
Lumbrinerides     20997
Polycirrus     20997
Ancistrosyllis     20997
Hydroides     20997
Semivermilia     20997
Hypereteone     20997
Nidificaria     20997
Pisione     20997
Scoloplos     20997
Capitella     20997
Pileolaria     20997
Boccardia     20997
Kirkegaardia     20997
Chirimia     20997
Phyllodoce     20997
Pygospio     20997
Aricidea     20997
Josephella     20997
Dodecaceria     20997
Scoletoma     20997
Lumbrineriopsis     20997
Spio     20997
Diplocirrus     20997
Sigambra     20997
Leiocapitella     20997
Praxillella     20997
Neoamphitrite     20997
Polycirrus     20997
Platynereis     20997
Microphthalmus     20997
Hesionura     20997
Trypanosyllis     20997
Aponuphis     20997
Sthenelais     20997
Spirobranchus     20997
Eunice     20997
Pseudofabriciola     20997
Hyalopale     20997
Macroclymene     20997
Oxydromus     20997
Hydroides     20997
Marphysa     20997
Phyllodoce     20997
Syllidia     20997
Eunice     20997
Acmira     20997
Levinsenia     20997
Aricidea     20997
Prionospio     20997
Ampharete     20997
Podarkeopsis     20997
Ancistrosyllis     20997
Paraprionospio     20997
Rhodine     20997
Dipolydora     20997
Arabella     20997
Sabellaria     20997
Aricidea     20997
Salvatoria     20997
Anobothrus     20997
Apomatus     20997
Neogyptis     20997
Hydroides     20997
Euclymene     20997
Euphrosine     20997
Claviramus     20997
Amphictene     20997
Syllis     20997
Notopygos     20997
Syllides     20997
Janua     20997
Branchiosyllis     20997
Spiophanes     20997
Jasmineira     20997
Microspio     20997
Plakosyllis     20997
Myzostoma     20997
Neomediomastus     20997
Lagis     20997
Cirrophorus     20997
Maldane     20997
Scolelepis     20997
Opisthodonta     20997
Syllis     20997
Otopsis     20997
Lepidasthenia     20997
Arabella     20997
Phyllochaetopterus     20997
Semivermilia     20997
Pseudoleiocapitella     20997
Platynereis     20997
Anoplosyllis     20997
Exogone     20997
Scoletoma     20997
Capitella     20997
Acmira     20997
Protodorvillea     20997
Nothria     20997
Scoletoma     20997
Owenia     20997
Sabellaria     20997
Oxydromus     20997
Salvatoria     20997
Ophryotrocha     20997
Parasabella     20997
Praxillella     20997
Arichlidon     20997
Strelzovia     20997
Sabellaria     20997
Lysidice     20997
Sphaerosyllis     20997
Metavermilia     20997
Trypanosyllis     20997
Proceraea     20997
Filograna     20997
Amphitrite     20997
Neanthes     20997
Pareurythoe     20997
Lumbrineris     20997
Procerastea     20997
Polycirrus     20997
Spiochaetopterus     20997
Pseudexogone     20997
Leiocapitellides     20997
Eteone     20997
Nephtys     20997
Krohnia     20997
Prionospio     20997
Hydroides     20997
Strelzovia     20997
Eunoe     20997
Nereis     20997
Acmira     20997
Lepidonotus     20997
Vermiliopsis     20997
Maldane     20997
Metasychis     20997
Piromis     20997
Euchone     20997
Macellicephala     20997
Opisthodonta     20997
Fimbriosthenelais     20997
Ampharete     20997
Neoamphitrite     20997
Sosane     20997
Magelona     20997
Protula     20997
Manayunkia     20997
Pholoides     20997
Ophelia     20997
Amphiglena     20997
Dodecaceria     20997
Haplosyllis     20997
Spirobranchus     20997
Levinsenia     20997
Jasmineira     20997
Flabelligena     20997
Cossura     20997
Eulalia     20997
Exogone     20997
Cirratulus     20997
Eteone     20997
Aonides     20997
Parougia     20997
Protis     20997
Lumbriclymene     20997
Diplocirrus     20997
Neanthes     20997
Adyte     20997
Lumbrineris     20997
Acrocirrus     20997
Lopadorrhynchus     20997
Naiades     20997
Salvatoria     20997
Nereimyra     20997
Protolaeospira     20997
Nereis     20997
Syllis     20997
Armandia     20997
Phalacrostemma     20997
Desdemona     20997
Vermiliopsis     20997
Caulleriella     20997
Syllis     20997
Salmacina     20997
Melinna     20997
Streptodonta     20997
Ctenodrilus     20997
Pterocirrus     20997
Salmacina     20997
Polyodontes     20997
Micronephthys     20997
Pilargis     20997
Capitella     20997
Syllis     20997
Neoheteromastus     20997
Erinaceusyllis     20997
Aurospio     20997
Harmothoe     20997
Syllides     20997
Placostegus     20997
Ampharete     20997
Polyophthalmus     20997
Leiochone     20997
Laonome     20997
Lopadorrhynchus     20997
Flabelligera     20997
Scalibregma     20997
Neoamphitrite     20997
Timarete     20997
Paradiopatra     20997
Amaeana     20997
Phyllochaetopterus     20997
Leiochrus     20997
Paradiopatra     20997
Eumida     20997
Filogranula     20997
Leodice     20997
Phylo     20997
Aricidea     20997
Dorvillea     20997
Marphysa     20997
Eusyllis     20997
Protula     20997
Ophelina     20997
Syllis     20997
Simplaria     20997
Glycera     20997
Neoamphitrite     20997
Nudisyllis     20997
Pileolaria     20997
Aphelochaeta     20997
Flabelligera     20997
Harmothoe     20997
Strelzovia     20997
Malacoceros     20997
Praxillura     20997
Myrianida     20997
Myrianida     20997
Lepidasthenia     20997
Syllis     20997
Nereiphylla     20997
Polydora     20997
Phalacrophorus     20997
Hilbigneris     20997
Glycera     20997
Neanthes     20997
Magelona     20997
Syllis     20997
Glycera     20997
Terebella     20997
Lumbrinerides     20997
Notocirrus     20997
Hydroides     20997
Parexogone     20997
Spiophanes     20997
Parexogone     20997
Opisthosyllis     20997
Cossura     20997
Metavermilia     20997
Syllides     20997
Vermiliopsis     20997
Sphaerosyllis     20997
Streptosyllis     20997
Exogone     20997
Dipolydora     20997
Lepidonotus     20997
Ceratonereis (Composetia)     20997
Mesochaetopterus     20997
Branchiomma     20997
Nereiphylla     20997
Bispira     20997
Levinsenia     20997
Eulalia     20997
Spio     20997
Lumbrineris     20997
Ophelia     20997
Polyodontes     20997
Gattyana     20997
Polaruschakov     20997
Chaetozone     20997
Axionice     20997
Sphaerosyllis     20997
Marphysa     20997
Scolelepis     20997
Aonides     20997
Grubeulepis     20997
Syllis     20997
Neosabellides     20997
Leocrates     20997
Magelona     20997
Glycera     20997
Atherospio     20997
Eunice     20997
Syllis     20997
Syllis     20997
Amphicteis     20997
Goniada     20997
Dodecaceria     20997
Dasybranchus     20997
Laubieriellus     20997
Levinsenia     20997
Sclerocheilus     20997
Adercodon     20997
Kirkegaardia     20997
Goniada     20997
Euchone     20997
Petta     20997
Eulalia     20997
Sternaspis     20997
Pherusa     20997
Eupolymnia     20997
Stylarioides     20997
Magelona     20997
Alitta     20997
Lygdamis     20997
Dipolydora     20997
Lumbrineris     20997
Paraehlersia     20997
Phyllodoce     20997
Paradoneis     20997
Marphysa     20997
Eusyllis     20997
Praxillella     20997
Strelzovia     20997
Scolelepis     20997
Pettiboneia     20997
Nereis     20997
Nephtys     20997
Ophelia     20997
Websterinereis     20997
Paradiopatra     20997
Acmira     20997
Paradoneis     20997
Glycinde     20997
Lacydonia     20997
Branchiomma     20997
Laetmonice     20997
Chone     20997
Protodorvillea     20997
Phylo     20997
Timarete     20997
Paradiopatra     20997
Glycera     20997
Aricidea     20997
Syllides     20997
Parasabella     20997
Nereis     20997
Mastobranchus     20997
Strelzov ia meridionalis     20997
Paraehlersia     20997
Myrianida     20997
Acholoe     20997
Eunoe     20997
Perinereis     20997
Alkmaria     20997
Leonnates     20997
Euphrosine     20997
Eurysyllis     20997
Exogone     20997
Hediste     20997
Psamathe     20997
Nephtys     20997
Asteriomyzostomum     20997
Peresiella     20997
Ditrupa     20997
Poecilochaetus     20997
Janita     20997
Erinaceusyllis     20997
Notaulax     20997
Polyphysia     20997
Salvatoria     20997
Labioleanira     20997
Aonidella     20997
Sphaerodoridium     20997
Aricidea     20997
Rhynchonereella     20997
Schistomeringos     20997
Branchiomaldane     20997
Hyalinoecia     20997
Naineris     20997
Myrianida     20997
Galathowenia     20997
Euchone     20997
Hesione     20997
Armandia     20997
Polycirrus     20997
Sphaerosyllis     20997
Poecilochaetus     20997
Notomastus     20997
Mysta     20997
Sphaerosyllis     20997
Salvatoria     20997
Oligognathus     20997
Phylo     20997
Euchone     20997
Malmgrenia     20997
Chaetopterus     20997
Polydora     20997
Phyllodoce     20997
Maldanella     20997
Brania     20997
Pseudomystides     20997
Lepidonotus     20997
Eunice     20997
Harmothoe     20997