Bland, Keith P., 2010, Name-bearing Types of Lepidoptera (Insecta), excluding Rhopalocera, in the National Museums of Scotland, Edinburgh

Bland, Keith P., 2010, Name-bearing Types of Lepidoptera (Insecta), excluding Rhopalocera, in the National Museums of Scotland, Edinburgh, Zootaxa 2394, pp. 1-22

publication ID

document provided by

Plazi

Crypsithyris     2
Acrolophus tretus     2
Crypsithyris     2
Amblyptila     3
Bucculatrix merei     3
Lithocolletis     3-4
Parornix     3
Eulamprotes phaeella     4
Gelechiidae     4
Artona     4-5
Lamontia calibana     4
Zygaena lonicerae     5
Zygaena viciae     5
Sisyrosea guaica     5-6
Beggina     5
Hyalosticta     6
Pococera     6
Polythlipta     7
Samea delicata     7
Phostria     7
Sylepta     8
Sylepta     8
Palpita     8
Palpita     8
Claphe similavis     9
Hydrias albiochrea     9
Phazaca     9-10
Syngria delicata     9
Cleora cinctaria     10
Percnia grisearia     10-11
Percnia     10
Scopula     11
Celidomphax     11
Eupithecia intricata     11
Scopula caesaria     11
Chesias rufata     12
Anaitis plagiata     12
Phastia maricolor     12-13
Rifargia brunnipennis     12
Dicentria nondescripta     13
Bryocodia     13-14
Epitomiptera     13
Epitomiptera     13
Lephana excisata     14
Plusiodonta cupristria     14
Gabara insuetalis     14-15
Sanys     14
Mastigophorus     15
Cecharismena tincturalis     15-16
Melipotis acontioides     15
Metalectra piperata     15
Hypena brodescens     16
Glympis     16
Tarache     16
Eublemma     17
Parangitia micapennis     17
Eublemma     17
Parangitia nigrofulgens     17
Eumichtis lichenea     18
Eustrotia     18
Magusa     18
Elaphria     18
Morrisonia     19
Monodonta     19
Bryophilopsis tarachoides     19